Chi tiết về Tác giả

ĐỮC TUẤN, NGUYỄN

  • S. 12 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Giáo dục đại học với Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đề xuất cho chiến lược đào tạo của trường Đại học Công đoàn
    Tóm tắt  PDF