Chi tiết về Tác giả

ĐỨC TĨNH, TS NGUYỄN

  • S. 1 (2015) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Nâng cao năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học
    Tóm tắt  PDF