Chi tiết về Tác giả

ĐỨC HỮU, TS. NGUYỄN

 • S. 3 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý trong nghiên cứu về sinh kế ở Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2016) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
  Vận dụng khung sinh kế bền vững của cơ quan phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) trong nghiên cứu nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2016) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
  Hoạt động của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế - kinh nghiệm từ mô hình của Mỹ
  Tóm tắt  PDF