Chi tiết về Tác giả

ĐỨC TOÀN, ThS. ĐỖ

  • S. 6 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF