Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bắc Giang: Công tác khuyến công có nhiều đột phá

Phương Thúy

Tóm tắt


Bắc Giang là một tỉnh miền núi, có 6 huyện miền núi và 1 huyền vùng cao nghèo thuộc diện 30a, hon 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, gần 65% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Một tỉnh nông nghiệp, xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn hạn chế nhưng những năm gần đây, công tác khuyến nông của tỉnh đã có nhiều đột phá, phát huy được thế mạnh của địa phương tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển công nghiệp nông thôn, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756